نقش مواد افزودنی بتن در تهیه بتن پر مقاومت

نویسنده : دبیرخانه 1396/09/04


نقش مواد افزودنی بتن در تهیه بتن پر مقاومت

تهیه بتن پر مقاومت با مقاومت های حدود 50 تا 60 مگاپاسگال، با استفاده از مصالح معمولی تحت کنترل مستمر میسر است ولی برای تسهیل کار اصلح است که از مواد افزودنی بتن کمک گرفته شود تا با سهولت بیشتر و در نتیجه هزینه کمتر تولید این بتن ها میسر گردد.برای دستیابی به بتن پر مقاومت با مقاومت های 60 تا 90 مگاپاسگال به کار گرفتن مواد افزودنی بتن نظیر خاکستر بادی روباره آهن گدازی و روان کننده بتن ممتاز ضروری است. با کاربرد دوده سیلیسی یا میکروسیلیس تولید این بتن با سهولت بیشتری میسر می شود ولی برای تولید بتن پر مقاومت با مقاومت های بیشتر از 90 MPa کاربرد میکروسیلیس همراه با خاکستر بادی یا روباره آهن گدازی الزامی است.

بخش عمده مواد افزودنی بتن و پوزولانهای مصنوعی تولیدات جانبی صنایع دیگرند که اگر محل مصرف مناسبی برای مواد افزودنی بتن پیدا نشود باید در جایی تخلیه و انبار شوند و لذا گوشه ای از محیط زیست را اشغال می نمایند، مصرف مواد افزودنی بتن نه تنها از اختصاص یافتن گوشه ای از محیط زیست برای تخلیه آن ها جلوگیری می نماید ، از سویی به صاحب صنعت کمک می کند که به ارزش افزوده بیشتری دست یابد و از سوی دیگر مواد افزودنی بتن با بهبود ویژگیهای مقاومتی و پایایی بتن سبب می شود که میزان بتن مورد نیاز در کوتاه مدت به دلیل تقلیل ابعاد قطعات سازه ای و در دارز مدت به دلیل افزایش عمر مفید سازه های بتن آرمه کاهش پذیرد و در نتیجه میزان برداشت مصالح از محیط زیست کمتر شود.

 

دیدگاه خود را ارسال نمایید